[1]
Nagy, J. 1998. European mountain biodiversity: a synthetic overview. Pirineos. 151-152, (dic. 1998), 7–41. DOI:https://doi.org/10.3989/pirineos.1998.v151-152.117.